Antagna vid årsmötet den 26 mars 2015

§ 1 Ändamål

Att som allmännyttig ideell förening främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap i båtklubben beviljas av styrelsen eller den styrelsen utser. Över klubbens medlemmar skall föras förteckning med för verksamheten behövliga uppgifter.

Inträdesansökan, varigenom sökande förbinder sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och av styrelse samt årsmöte fattade beslut, görs skriftligen till styrelsen.

Juniormedlem är medlemskap för medlemmar under 18 år.

Medlemskap berättigar i sig ej rätt till sommar- eller vinterplats för medlems båt i klubbens hamn eller på dess uppläggningsplats.

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Vid utträde ur klubben skall nycklar samt annan till klubben hörande egendom utan dröjsmål återlämnas.

Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, anses ha utträtt ur klubben. Styrelsen kan på skriftlig begäran från medlem i speciella fall medge uppskov.

§ 3 Medlems uteslutning

Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben, att dess anseende äventyras, som motverkar klubbens syften, som skadar klubbens intressen eller som inte fullgör de skyldigheter som är stadgade, kan på styrelsens förslag, av årsmöte eller extra föreningsstämma uteslutas. För ett sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.

Till möte som skall avgöra fråga om uteslutning skall medlemmarna alltid kallas genom skriftlig personlig kallelse varav framgår att ett uteslutningsärende skall behandlas.

Till medlem som föreslagits till uteslutning skall, förutom ovan angiven kallelse, även lämnas skriftlig motivering till den ifrågasatta uteslutningen.

§ 4 Verksamhetsår

Båtklubbens verksamhetsår omfattar perioden 1/1 – 31/12.

§ 5 Avgifter 

Avgifter till klubben fastställs av årsmöte och skall vara till fullo betalda senast på av styrelsen angiven förfallodag.

§ 6 Årsmöte

Årsmöte äger årligen rum under mars månad.

Datum och plats för årsmöte meddelas skriftligen senast 14 dagar i förväg.

Vid årsmöte skall följande ärenden finnas på dagordningen:

a. Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelser.

b. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

c. Faställande av budget och stadgeenliga avgifter.

d. Val av styrelse, revisorer samt övriga funktionärer.

Protokoll från årsmöte skall anslås på styrelsens anslagstavla vid klubbhuset.

§ 7 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner det påkallat.

Om klubbens revisorer eller minst en sjättedel av samtliga röstberättigade medlemmar så begär för behandling av visst ärende, skall styrelsen inom 14 dagar efter sådan begäran kalla till extra föreningsstämma.

Vid extra föreningsstämma får endast förekomma de ärenden som föranlett den extra föreningsstämman.

§ 8 Styrelse

Klubben företräds av en styrelse, som på medlemmarnas uppdrag förvaltar klubbens fasta tillgångar och medel, förbereder ärenden till årsmötet och extra föreningsstämma samt verkställer därvid fattade beslut.

Klubben tecknas av ordförande och ekonomiansvarig  gemensamt.

Styrelsen  är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och minst fem, varav fyra  ordinarie, är närvarande.

Styrelsen väljs av årsmötet och består av sex  till nio ordinarie ledamöter samt en till tre suppleanter. Ordförande, ekonomiansvarig  väljs av årsmötet. Övriga befattningar såsom  sekreterare, hamnkapten, landansvarig,  samt miljöansvarig utses inom  styrelsen.

Ordinarie styrelseledamot väljs på två år och suppleant på ett år. Ena året väljs ordföranden och tre ledamöter och följande år  ekonomiansvarig och två till fem ledamöter beroende på hur stor styrelsen  skall vara. Vid val av styrelse skall hänsyn tas till kontinuiteten, varvid  kortare mandattid kan tillämpas.

Kandidater till styrelsen väljs bland klubbens medlemmar. Föreligger fler kandidater än antalet befattningar som skall tillsättas sker omröstning, varvid de är valda som i tur och ordning erhållit högsta röstetal.

Ordförande och två ordinarie ledamöter utgör tillsammans verkställande utskott, vilket kan fatta beslut i frågor som kräver snabb behandling.

§ 9 Beslut och Val

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, såväl i styrelsen som på årsmöten, där kvalificerad majoritet ej särskilt föreskrivits i dessa stadgar.

Vid fall av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 10 Revisorer

Minst två revisorer samt en suppleant väljs på ett år vid årsmötet. Vid val av revisor äger styrelsen ej rätt att deltaga.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper.

Räkenskaperna skall minst en gång årligen revideras av revisorerna, vilka till årsmötet skall avge skriftlig revisionsberättelse samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltningen och detta förtigits av revisorerna, drabbar dem samma ansvar som styrelsen.

§ 11 Emblem och Tecken

Klubbens standert är en trekantig vimpel med ett gult länsande vikingaskepp på blå botten kantad med en gul bård. Klubbens dekal är oval med ett gult vikingaskepp på blå botten kantad med en repslinga i gult.

Medlemsbåt skall vara försedd med aktuell dekal samt, om så är möjligt, föra klubbstandert. Dekalen skall vara anbringad på sådant ställe att den lätt är avläsningsbar.

Klubbens standert och dekal får endast föras av medlem i klubben.

§ 12 Hamn, Varv och Klubbholme

För förhållandena vid klubbens hamn, varv och klubbholme skall finnas särskilt utfärdade ordningsföreskrifter.

§ 13 Stadgeändring

Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall vara styrelsen tillhanda minst 14 dagar före det sammanträde vid vilket det skall behandlas. I kallelsen skall anges att förslag till stadgeändring föreligger. För att dylikt förslag skall kunna antas erfordras att det godkänns med 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara årsmöte.

§ 14 Klubbens upplösning

Klubben kan upplösas genom beslut vid två på varandra följande medlemsmöten varav det ena skall vara årsmöte. Slutligt beslut om upplösning skall biträdas av minst 2/3 av klubbens medlemmar. Klubbens tillgångar vid upplösningen skall användas för båtsportens främjande.