(Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2017-03-16)

Allmänna bestämmelser

 1. Förtöjnings- eller uppläggningsplats skall i första hand tilldelas person som är bosatt eller har fritidsbostad i klubbens närområde, därnäst personer bosatta inom övriga delar av Nacka kommun.
 2. Båtar som används i kommersiell verksamhet eller inordnas under definitionen ”skepp”, d.v.s. 4 m gånger 12 m och/eller ett deplacement över 15 ton, kan ej beredas plats inom klubbens område. Observera att deplacementet kan begränsas av den utrustning klubben har till förfogande vid torr- & sjösättning.
 3. På väntelista för förtöjnings- och/eller uppläggningsplats samt för tillgång till bod kan endast klubbmedlem stå.
 4. Turnummer bestäms av kötid, storlek på båt och medlemsår i obruten följd.
 5. Intresseanmälan skall av medlemmen uppdateras under januari månad varje år, annars stryks medlemmen från väntelistan.
 6. Medlem som har förtöjnings- och/eller landplats i SBK:s hamn/uppläggningsområde är skyldig att ha sin båt ansvarsförsäkrad. Varje medlem ansvarar för att hålla sina uppgifter uppdaterade i medlemsregistret Bas-K. Vid torrsättning och sjösättning ska alltid gällande försäkringsbevis uppvisas.
 7. Tilldelade förtöjnings- eller uppläggningsplatser är ej att betrakta som fasta, utan kan av Hamnkaptenen och Landansvarig omdisponeras för att hamnanläggningen respektive uppläggningsplatsen skall kunna utnyttjas optimalt.
 8. Medlem som avflyttar från kommunen äger rätt att behålla sitt medlemskap även efter avflyttning.
 9. Medlem med förtöjnings- och/eller uppläggningsplats eller bod är skyldig att fullgöra av årsmötet beslutad vakttjänstgöring. Vid utebliven vakt debiteras av årsmötet fastställd extraavgift. Om medlem brister i sina åligganden vid tre tillfällen anses denna ha utträtt ur klubben.
 10. Motioner till årsmöte i Saltsjöbadens Båtklubb ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 december.

Anläggningarna i Saltsjöbaden

 1. Hamnkapten och Landansvarig övervakar ordningen inom klubbens områden, och varje medlem har att ovillkorligen rätta sig efter deras anvisningar.
 2. Inför planerat båtbyte ska alltid såväl Hamnkapten och Landansvarig kontaktas för att utröna om och i så fall var plats kan anvisas. Båtbyte för vinterplats skall vara Landansvarig tillhanda senast 30 augusti annars förbehålls rätt att neka plats för ny båt tills plats kan anvisas.
 3. Den som använder av klubben ägd materiel ska omedelbart efter användandet återställa den på dess förvaringsplats. Det är inte tillåtet att utanför klubbområdet använda klubbens materiel.
 4. Egen eldsläckningsmateriel, vatten eller brandsläckare, ska alltid finnas till hands vid användandet av öppen låga. Gasol får ej förvaras i upplagd båt. Bensin eller andra eldfarliga vätskor i lösa dunkar får inte förvaras i sjöbodar eller i upplagd båt.
 5. Elvärmare får användas vid särskilda arbeten såsom limning eller plastning. Vid användning skall alltid Hamnkaptenen eller den Landansvarige kontaktas. Vi dessa tillfällen samt vid tillfällig batteriladdning ska elkabel tydligt märkas med medlemsnummer samt datum för inkoppling. Batteriladdning definieras som last under 200 W.
 6. Mastskjulen är endast till för de medlemmar som har tilldelats uppläggningsplats inom klubben. Master och rundhult ska vara märkta med QR-koddekal på väl synlig plats. Oidentifierade master kommer att avlägsnas ur skjulen. Masternas spridare ska alltid vara borttagna. Master får inte vinterförvaras på planen vid mastkranen.
 7. Upplagd båt ska vara försedd med ägarens namn och telefonnummer eller medlemsnummer på från marken väl synlig plats. Om så inte är fallet debiteras av årsmöte beslutad extraavgift.
 8. Jollar upplagda inom klubbens område ska vara märkta med QR-koddekal. Omärkta jollar kommer att förpassas från jolleuppläggningsplatserna till annan plats inom klubbområdet.
 9. Inom klubbområdet får medlem endast förvara den materiel som erfordras för uppläggning av medlemmens båt. Överflödig materiel ska snarast fraktas bort. Sommartid skall pallningsmaterial förvaras på anvisad plats.
 10. Medlem som inte har båt upplagd inom klubbens område får inte heller förvara materiel på uppläggningsplatsen. Trailers till båtar som har sommar- eller vinterplats skall förvaras på anvisad plats och vara märkt med QR-kodetikett. Övriga trailers kan hyra uppställningsplats i mån av utrymme.
 11. Var och en som skräpat ned inom klubbområdet är skyldig att omedelbart städa efter sig.
 12. Bilåkning inom uppläggningsområdet ska i möjligaste mån undvikas. Under utlysta sjö- eller torrsättningsdagar är parkering på uppläggningsplatsen inte tillåten.

Uppläggning och sjösättning

 1. Den landansvarige anvisar uppläggningsplats.
 2. Slamkryparen och slipen får endast betjänas av klubben utsedda personer. Varje användning av slip eller slamkrypare ska anmälas till Landansvarig eller dennes ställföreträdare.
 3. Båtägaren ansvarar för att alla förberedelser är vidtagna före den tidpunkt slamkrypare eller trailer ska användas, så att hanteringstiden är så kort som möjligt.
 4. Båtägaren skaffar själv minst en medhjälpare och materiel till torr- eller sjösättningen. Härvid ska iakttas att minst en av de deltagande skall äga god kännedom om hur torr- eller sjösättning sker. Båt torr- eller sjösätts helt på ägarens egen risk.
 5. Efter sjösättningen är båtägaren skyldig att omedelbart lägga uppläggningsmaterielen i ordning på anvisad plats samt att noggrant städa uppläggningsplatsen. Om detta inte sker låter klubben utföra arbetet på medlemmens bekostnad.
 6. Sjö- och torrsättning skall ske på tider som för varje år fastställs av styrelsen. Anslag om tiderna läggs ut på klubbens hemsida; beträffande sjösättning minst 14 dagar före första sjösättning, dock senast den 15 april, beträffande torrsättning senast den 1 september. Båt som hindrar sjösättning, sjösätts eller förs åt sidan varvid båtägaren debiteras 1 500 kronor.
 7. Samtliga båtar skall vara sjösatta senast den 15 juni. Styrelsen kan undantagsvis bevilja dispens härifrån. För båt som inte sjösatts senast nämnda datum uttas en avgift per vecka fram till sjösättningsdatum eller t.o.m. den 31 augusti. Avgiftens storlek beslutas av årsmötet.
 8. Medlem som inte har för avsikt att utnyttja sin landplats ska senast den 31 juli meddela Landansvarig detta. Om så inte sker, kommer avgift för landplats att debiteras.
 9. Medlem som inte tagit upp sin båt senast den dag som för säsongen angetts som sista allmänna upptagningsdag (meddelas i samband med att upptagningstiderna anslås) och som inte heller dessförinnan meddelat Landansvarig att senare torrsättning önskas, anses ha förverkat sin rätt till landplats det året. Landansvarig äger då rätt att erbjuda platsen till medlem som köar för landplats. Observera att detta inte förändrar betalningsansvaret för platsen enligt punkt 8 ovan.
 10. Vid torrsättning ska båten vara avmastad. Inga liggande master som sticker utanför båtens reling får finnas på däck.
 11. Motorbåtar under 3 ton ska i första hand tas upp med trailer och endast undantagsvis med slamkrypare.
 12. Båtar med vikt överstigande 9 ton eller ett djupgående överstigande 2 meter tas endast upp med kranlyft.
 13. Har avgift för hamn- resp. uppläggningsplats inte betalats inom föreskriven tid och trots skriftlig påminnelse, kan föreningen säga upp rätten att utnyttja platsen. Styrelsen får bevilja uppskov med betalningen om det finns särskilda skäl för detta. Vid uppsägningstidens utgång får styrelsen uppmana båtägaren att inom den tid som styrelsen anger flytta bort båten och/eller annan egendom med upplysning att handräckning annars kan komma att begäras hos kronofogden för att på båtägarens bekostnad skaffa bort föremålen från föreningens område.
 14. Åretruntuppläggning får maximalt ske två år i rad räknat från 1 juni. Styrelsen får bevilja dispens om det finns särskilda skäl för detta. Båtar eller annat lösöre som ligger kvar på föreningens område mer än två år i rad utan dispens från styrelsen kan föreningen efter handräckning på båtägarens bekostnad avhysa. Egendom tillfaller föreningen utan lösen om båtägaren inte inom tre månader från anmaning till båtägarens senast för föreningen anmälda adress fört bort egendomen. Ref: 8 kap 22 § jordabalken.

Hamnen

 1. Hamnkaptenen anvisar förtöjningsplats. Omflyttningar kan ske även under säsong. Allt för att vi ska kunna nyttja våra platser så optimalt som möjligt.
 2. Båtägare är skyldig att tillse att förtöjningarna är helt betryggande. Båtar vid bryggor skall vara förtöjda med fjädrar och ha minst tre, rätt dimensionerade fendrar på vardera sidan. Sjösatt båt ska omedelbart efter sjösättning förses med QR-koddekal, Dekalen ska anbringas på, från bryggan eller för svajliggare från arbetsbåt, lätt synlig plats. Brister medlem i sitt åliggande debiteras av årsmötet fastställd extra avgift.
 3. Båtägare som inte utnyttjar sin förtöjningsplats ska underrätta hamnkaptenen, så att klubben kan disponera den outnyttjade platsen. Båtägaren äger inte rätt att hyra ut den eller, utan hamnkaptenens medgivande, själv låna ut den. Om medlem vid sjösättning tillfälligt önskar bryggplats måste, förutom hamnkaptenens medgivande även, platsinnehavarens samtycke inhämtas. Båtägare som utan tillstånd lånat eller hyrt ut sin plats, kan av styrelsen fråntas densamma.
 4. Platserna vid mastkranen får endast tas i anspråk för den tid som åtgår för på- och avriggning. Vid klubbens gästplatser får medlem inte lämna sin båt utan tillsyn eller Hamnkaptens medgivande. Kom väl förberedd till mastkran så att av- & påmastning går snabbt och smidigt.
 5. Förtöjning vid servicebryggan, undantaget bryggnocken, får endast ske efter medgivande av Hamnkapten eller Landansvarig. Medlemsbåt som utan tillstånd ligger på gästplats debiteras enligt gängse taxa för gästande båt. Undantag från detta kan ske vår och höst, i så fall anslås det i anslutning till gästplatserna. Ponton för toatömning får endast nyttjas under den tid tömning pågår. Utsidan får nyttjas av båt som väntar på att nyttja mastkranen.
 6. Förtöjningsmateriel ska senast den 1 december vara avlägsnade från bryggor och pontoner. Kvarvarande tampar/kättingar avlägsnas av klubben och får anses vara förverkade.
 7. Inom hamnområdet – Pålnäsviken och Neglingeviken – gäller en fartbegränsning på 5 knop enligt länsstyrelsens föreskrift. Farten ska emellertid alltid nedbringas så att inga olägenheter uppstår för medlemmarnas båtar genom svallvågor.

Miljöregler

 1. Klubbens medlemmar är skyldiga att informera sig om och följa klubbens miljöregler som finns beskrivna här i klubbens ordningsregler samt i klubbens miljöplan och avfallsplan. Brott mot miljöreglerna kan leda till uteslutning.
 2. Endast av Kemikalieinspektionen godkända båtbottenfärger för ostkusten får användas av klubbmedlem. I fråga om olja och drivmedel ska medlemmarna sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet.
 3. Klubbens medlemmar ska värna om närmiljön på båtklubben och hålla snyggt och rent vid såväl uppställningsplatser som längs bryggorna. Var och en tar självklart hand om sitt skräp. Avfall samlas i påsar som slängs i sopcontainern. Saker som kan återvinnas (glas, papper m m) körs till närmaste återvinningsstation.
 4. Miljöfarliga kemikalier ska samlas ihop och lämnas i miljöboden där det finns uppsamlingsfat för miljöfarliga substanser (se anvisningar nedan). Ett viktigt undantag är trassel och trasor indränkta med linolja. De får inte blandas med övrigt avfall på grund av självantändningsrisk utan måste tas om hand av båtägaren! Tömda förpackningar får inte heller lämnas i miljöboden.
  • Färgrester får INTE hällas direkt i fatet för överbliven färg utan måste slängas i sina burkar som ska vara förslutna. Även färgresterna efter bottenskrapningen måste samlas i en burk innan det läggs i fatet för färgrester. Alla burkar i fatet öppnas, töms och sorteras för hand hos Sita.
  • Batterier ska läggas på rätt ställe bredvid miljöboden. Inga batterier i containern.
  • Glykol ska samlas upp, antingen genom att en hink hålls vid avgasröret när motorn körs på land, eller genom användning av klubbens uppsamlingssäckar för glykol.
   Glykol som inte ska återvinnas lämnas i uppsamlingsfatet i miljöboden. I garaget där subliften står finns tre uppsamlingssäckar som passar olika typer av båtar.
  • Vid slipning av båtens botten ska slipdammet samlas upp. Det kan ske genom att täcka marken. Presenningar finns att låna. Man kan också använda slipmaskiner med integrerad dammsugare.
  • Om båtbotten skrapas ska den bortskrapade färgen samlas upp och tas om hand av respektive medlem (se instruktion under Färgrester ovan).
  • Olja – Motorn ska skötas så att den inte läcker olja. Lämna olja och oljefilter på avsedd plats i miljöboden. Vid risk för spill vid byte eller tömning av olja ska en oljeduk placeras under båten eller motorn. Oljedukar finns att köpa i affärer för båttillbehör och läggs efter användning i tunnan för oljiga textilier i miljöboden.
  • Latrin – Avfall från båttoaletter ska tömmas i enlighet med gällande regler. Från den 1 april 2015 råder förbud att tömma båtlatrin på svenskt sjöterritorium.
  • Avvikelserapport – Om medlem inte kan uppfylla miljövillkoren måste skriftlig avvikelserapport om viket/vilka villkor som ej uppfylls lämnas till styrelsen.

Klubbholmen – Sandhamnskobbarna
Allmänt

 1. Klubbholmen ska vara en samlings- och rekreationsplats för klubbens alla medlemmar med familjer och gäster. Besökare är skyldiga, att med utgångspunkt från begreppet trivsel, visa hänsyn till andra besökande. Klubbholmens ordningsregler samt Klubbholmsvärdens anvisningar ska alltid respekteras.
 2. Klubbholmen med byggnader och bryggor är klubbens gemensamma egendom. Aktsamhet om denna egendom är därför ett egenintresse för klubbens medlemmar.
 3. Besökare är skyldiga att skydda växt och djurliv. Under häckningstiden skall stor försiktighet iakttas vid promenader på holmen. Husdjur skall alltid hållas under kontroll.
 4. Öppen eld får inte förekomma annat än i kärl avsedda härför och skall då hållas under sträng kontroll.
 5. Besökare är skyldiga att värna om tystnaden och lugnet. Radio eller annan elektronik ska användas med lägsta möjliga volym för att inte störa övriga besökare. Så kallad ”lekkörning” med småbåtar och vattenskotrar i Klubbholmens anslutning eller närhet är förbjuden.

Förtöjning

 1. Vid bryggorna ska båtarna förtöjas med för- eller akterstäven mot bryggan och där boj inte finns, med ankare utlagt på betryggande avstånd. Vid låg beläggning kan förtöjning längs bryggan tillåtas under förutsättning att vederbörande befälhavare är beredd att omedelbart ändra till förtöjning med stäv mot bryggan för att bereda plats åt tillkommande båtar. Vid bryggförtöjning gäller i övrigt samma regler som i hemmahamnen.
 2. Utöver bojar och bryggor erbjuder ett antal, i bergssidorna inslagna, krampor och ringar goda förtöjningsmöjligheter runt Klubbholmen.
 3. Bryggan på ostsidan är tänkt för hård västlig vind. Tänk på att förtöja med tillräckligt avstånd från bryggan då stora svall förekommer. Förtöjning sker alltid på egen risk.

Byggnader

 1. Klubbhuset är avsett för gemensamt nyttjande och får inte abonneras för privata tillställningar. Nyckeln till huset, som även passar till bastu samt klubbhuset i hemmahamnen, kan varje medlem erhålla från kassören mot en avgift av 150 kronor.
 2. Ordningsregler för klubbhuset finns anslagna i entrén.
 3. Bastun får, om egen ved inte medtas, användas mot erläggande av vedbidrag på 20 kronor per badande person samt i övrigt i enlighet med de regler som finns anslagna i omklädningsrummet.
 4. Norrstugan samt Söderstugan kan hyras av medlemmar, dock för högst en vecka åt gången. Bokningen, som sker via klubbens hemsida, påbörjas för varje år efter det att klubben avhållit sitt årsmöte. Egen ved ska medtas. Ordningsregler finns anslagna i stugorna.

Fiske

 1. Till Klubbholmen hör vissa begränsade fiskevatten. Medlemmarna uppmanas att inte fiska mer än till husbehov.
 2. Klubbholmsekan, som i första hand är avsedd som räddningsbåt, får användas till fiske i omedelbar närhet till Klubbholmen.

Renhållning

 1. Ansvaret för renhållningen på Klubbholmen måste delas av alla. Det är inte Klubbholmsvärdens uppgift att städa efter andra.
 2. Följande regler måste ovillkorligen följas. Det är förbjudet att:
  • Tömma båttoaletter på eller i närheten av Klubbholmen.
  • Lämna avskräde på annan plats än i de uppställda soptunnorna. Observera dock att dessa är avsedda för långliggare på Klubbholmen.
  • Lämpa potatisskal, kaffesump matavfall m.m. överbord i närheten av Klubbholmen.
  • Vid kortare besök lämnas inte sopor i soptunnorna på Klubbholmen, utan soporna ska tas med hem.

 

Hamnavgift och bastu betalas via Swish eller hemsidan www.batklubb.joodit.com